خلاقیت

از رفتن نباید ترسید ، هراس ما باید از این باشد که کسی رفتنمان را احساس نکند .بدترین چیز این است که اثر مثبتی از خود باقی نگذاریم و برویم.